Dejing Hong

dejing-hong-npc-shenmue-3-wiki-guide
Character Type NPC
Gender Male
Location ??

Dejing Hong is an NPC in Shenmue 3. NPCs are characters that can be interacted with or are shown in the game. NPCs are characters that add contrast to the game's lore where they provide information, some are categorized as quest givers, while others are categorized as Merchants whom you can trade with or request for certain services.

 

 

Dejing Hong Information

Dejing Hong is the brother of Delin Hong. Delin Hong is a co-worker of Ryo who used to work at the cargo bay at Fortune's Pier, Aberdeen. Upon meeting Dejing, Ryo mistakes him for Delin and asks Ryo if he is the handsome one, afterward, Dejing tells Ryo to ask him for help if ever he needs a hand.

 

 

Dejing Hong Location

  • ??
  • ??

 

 

Dejing Hong Notes & Tips

  • ??
  • ??

 

 

NPCs
Baitong Zhou  ♦  Black Dragon  ♦  Black Tiger  ♦  Black Wolf  ♦  Blue Dragon  ♦  Blue Tiger  ♦  Blue Wolf  ♦  Calzhe Zhou  ♦  Chai  ♦  Chengxu Feng  ♦  Cibai Qin  ♦  Datong Liu  ♦  Fang Liu  ♦  Gold Dragon  ♦  Gold Wolf  ♦  Guangming Mo  ♦  Guanzhong Tao  ♦  Guitong Hu  ♦  Guowei Xu  ♦  Heguang Jin  ♦  Huang Hu  ♦  Jialing Ma  ♦  Jiusi Sun  ♦  Leyong Zou  ♦  Lihong Yang  ♦  Lin Zhou  ♦  Meiling Wang  ♦  Meimei Mao  ♦  Ming Jiang  ♦  Mingyang Lei  ♦  Mingzhu Miao  ♦  Niao Sun  ♦  Qiu Hsu  ♦  Red Dragon  ♦  Red Tiger  ♦  Red Wolf  ♦  Shenhua Ling  ♦  Shiling Lin  ♦  Shiren Wang  ♦  Shuqin Zhang  ♦  Song Qun  ♦  Wen Wang  ♦  Wenjun Shu  ♦  Wenxu Su  ♦  White Dragon  ♦  White Tiger  ♦  White Wolf  ♦  Wuying Ren  ♦  Xianfei Xi  ♦  Xianzi Bei  ♦  Xiuyu Yeh  ♦  Xuezhong Yan  ♦  Yanxin Ye  ♦  Yaqin Su  ♦  Yu Jiang  ♦  Yuefang Mao  ♦  Yuenshen Yuan  ♦  Zhen Wei  ♦  Zhengping Su  ♦  Zhi Mao  ♦  Zixiong Su

 
Join the page discussion Tired of anon posting? Register!

Load more
⇈ ⇈